ลมหายใจนี้เป็นของใคร

posted on 24 Nov 2010 00:25 by wadrove
ลมหายใจที่คนคนหนึ่งระบายออก จะเป็นลมหายใจที่คนข้างเคียงจะหายใจเข้าไป ลมหายใจนี้ถูกมอบให้อย่างอิสระและรับอย่างอิสระเช่นกัน แม้เพียงแค่ชั่วขณะเดียวที่เราไม่รับลมหายใจหรือไม่ต้องการจะปลดปล่อยมันคืนมา ชีวิตของเราคงสิ้นสุดลง ฉันกำลังสูดลมหายใจของเธอ และเธอกำลังสูดลมหายใจของฉัน
 
เมื่อเราเดิน เราไม่สามารถเดินด้วยขาของคนข้างๆ ได้ เราไม่สามารถทำงานที่เขาได้รับมอบหมาย  
 
การอยู่ร่วมกันและการแบ่งแยก ล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน